بیو گرافی شاهان قاجار (اولین پادشاه)

1_ آغا محمد خان قاجار : سر سلسله پادشاهی قاجار

در سال 1121 شمسی، یعنی 273 سال پیش بدنیا آمد

او در شهر گرگان (استر آباد متولد شد.....بسیار باهوش و کاردان بود.

در حین حال، آدمی قسی القلب و بیرحم و بسیار بی احساس بود.

پدرش محمد حسن خان رئیس ایل قاجار بود....درجنگ بین

محمد حسن خان و کریم خان زند که با کشته شدن رئیس ایل قاجار...

به اتمام رسید....تمام خانواده ی آغا محمد خان،از جمله خود او....

به اسارت خان زند در آمدند.

بعد از مرگ کریم خان...محمد جوان از دربار زند فرار نمود و به....

استرآباد گریخت و با جمع کردن لشگری از ایل خود........

به جنگ لطفعلی خان زند رفت و با شکست او وکشت وکشتارمردم

چندین شهر.... در سال 1174 خود را شاه ایران اعلام نمود.

او تهران را پایتخت حکومت خود قرار داد...........

و تا لحظه مرگ در جنگ بود.

او 56 سال عمر کرد و در سال 1176 بدست دو تن از نگهبانانش

کشته شد...........قبر او در شهرنجف اشرف قرار دارد.

شاهکار: آدمکشی و ویرانی شهرهای مخالف حکومت....

                                                                           آواره     94/5/15

/ 0 نظر / 26 بازدید