گنبد گردون

آنـکــــس کـه بداند و بداند کـه بداند

اسب خـرد از گـنبد گـردون برهاند

آنــکـــس کـه بداند و نداند کـه بداند

آگـــه بنمایید کـه بســی خــفته نماند

آنــکـــس کــه نداند و بداند که نداند

لنگان خرک خویش به منزل برساند

آنــکـــس کـه نداند و نداند کـه نداند

در جـهل و خـریت ابـدالدهـر بماند

 

                92/9/19 

 

/ 0 نظر / 26 بازدید