طول عمر تعدادي از حكومتهاي ايراني قسمت دوم

سلسله خاندان زند كه با هشت پادشاه به مدت 44 سال حكومت كردند......

بنيانگذار اين سلسله كريم خان از اقوام لر بود كه 268 سال پيش در سال 1129 هجري شمسي

در سن 43 سالگي بعد از پايان حكومت افشار به سلطنت رسيد و بعد از 29 سال حكومت

در سن 72 سالگي از دنيا رفت.....

بعد از او دو پسرش جمعا به مدت يكسال بعد از پدر حكومت كردند

و سپس يكي از برادرانش.....عليمراد خان خواهر زاده كريم خان....و برادر زاده او

حدود 10 سال جكومت كردند.......

بعد از آن صيد مرادخان زند حدود 1 سال و در نهايت لطفعلي خان زند

آخرين خان اين سلسله به حكومت رسيد كه حدود 4 سال زمامداري كرد و

در نهايت به دست آقا محمد خان قاجار كشته شد.....

/ 0 نظر / 36 بازدید