طول عمر تعدادي از حكومتهاي ايراني قسمت دوم

سلسله خاندان زند كه با هشت پادشاه به مدت 44 سال حكومت كردند......

بنيانگذار اين سلسله كريم خان از اقوام لر بود كه در سال 1086 هجري شمسي

(311 سال پيش ) در شهر ملاير بدنيا آمد... او در سال 1129 هجري شمسي

و در سن 43 سالگي بعد از پايان حكومت افشار به سلطنت رسيد و بعد از 27 سال حكومت

در سن 71 سالگي در سال 1157 (240 سال پيش ) از دنيا رفت و در شيراز بخاك سپرده شد.....

او در مجموع 28 سال حكومت كرد...... بعد از او دو پسرش جمعا به مدت يكسال بعد از پدر حكومت كردند

و سپس يكي از برادرانش.....و بعد از آن عليمراد خان خواهر زاده كريم خان....و برادر زاده او

حدود 10 سال حكومت كردند...سپس صيد مرادخان زند حدود 1 سال و در نهايت لطفعلي خان زند

آخرين خان اين سلسله به حكومت رسيد كه حدود 4 سال زمامداري كرد و

در نهايت بسيار ناجوانمردانه به دست آقا محمد خان قاجار كشته شد.....

/ 0 نظر / 75 بازدید