اولین سالگرد هجرت مادر نازم

داغ بــی مــادری و درد غـــریــبی دیده ام

مرگ بابا،مرگ یاران و عـزیــزان دیده ام

کـــوه غــم شد دلــم از وداع تـــلخ مــادرم

مـن در ایـن دنـیای غـم،درد فراوان دیده ام

22 اسفند ماه اولین سالگرد مرگ مادر عزیزم

آن کوه بزرگ درد،میباشد و منه مجنون وعاشق

همانند این سال تلخ  که بدون او برایم چون جان کندن بود

باز سوگوار او میشوم..... مثل همیشه...مثل قبل...

 

                    حسن آواره  92/12/12

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید