درد عشق

روز را بـا یـاد تــو ســـر مـــی کــنم

دلخوشی را از تــــنم در می کـنم

 

در فــــراق دوریــــت ای نـازنـــیــن

خـــاطـــــرات رفــــته از بــر می کـنم

 

دوریـــت آتــــش زده بـــر جـان مـن

شــــــکوه از فـــراغ د لــــــــبرمی کنم

                                                             

از جـــــدایـیـت دلــــم تـنــگ آمــــده

جـای اشک از چـشم،خـون درمی کـنم

 

غــم مــیان ســـینه ام پـــر مــی زنـد

درد عــــشق را بــی تو باور می کـنم

 

مــرگ تــو بابای مــن پـــیرم نـــمود

بـــی تو با این غصه ها سـر می کـنم

 

گــریه ها کــردم بـرایت روز و شـب

هـمچــــو باران دیــده را تـر می کـنم

 

بعد مـرگت هـمچو مـجـنون دیده را

از غــمت در خــون شــناور می کـنم

 

ای پـدرجان مرگ تو خـون کرد دلـم

روز و شــبهــا غـصه در بر می کنم

 

دل بــریدی از من خـــونین جـــگـر

بــا خـــیال و خـاطــرت ســر می کنم

 

در کــــنار قــا ب تــار عـــــکـس تــو

خـا ک گــور عـشق بـر ســر می کـنم

 

 

تقدیم به روح پدرم که غریبانه رفت

 

حسن آواره  بهمن 88

/ 0 نظر / 3 بازدید