زندگي

زندگي !!! مرگ من بيچاره از من كن گذر

طاقتم رفته ز دست اي زندگي بس كن دگر

هر چه غم داري نصيب اين دل ما ميكني

آخر اي دنيا چرا با من چنين تا ميكني

خسته و گريانم از اين چرخ گردونت خدا

بعد يك عمر عاشقي،كرده مرا از او جدا...../ 0 نظر / 15 بازدید