زندگي بي عشق

زندگي !!! مرگ من بيچاره از من كن گذر

طاقتم رفته ز دست اي زندگي بس كن دگر

هر چه غم داري نصيب اين دل ما ميكني

آخر اي دنيا چرا با من چنين تا ميكني

خسته و گريانم از اين چرخ گردونت خدا

بعد يك عمر عاشقي ، گرديده او از من جدا

مرگ بعد از او دگر از زندگي شيرين تر است

زندگي بي عشق از زندان هارون بدتر است/ 0 نظر / 94 بازدید