زندگي بي عشق

زندگي !!! مرگ من بيچاره از من كن گذر

طاقتم رفته ز دست اي زندگي بس كن دگر

هر چه غم داري نصيب اين دل ما ميكني

آخر اي دنيا چرا با من چنين تا ميكني

خسته و گريانم از اين چرخ گردونت خدا

بعد يك عمر عاشقي،كرده مرا از او جدا.....

مرگ بعد از او دگر از زندگي شيرين تر است

زندگي بي عشق از زندان هارون بدتر است/ 0 نظر / 58 بازدید