دلتنگی های حسن آواره

دوبیتی........آواره

خدایا نور چشمم رفت ز خانه

غــم دنــیا به جـانم کـرده لانه

خدایا این گلستان گـشته زندان

چــرا ویــران شده این آشــیانه

فلک حال مرا زار کرده ای تو

تمام عمرمرا خوار کرده ای تو

تـو ای دنیا دلـم را خون نمودی

شب و روز مرا تارکرده ای تو

بیـا ای بـــلبل شـــــیریـن نـگارم

بیـا بــنشـین بــر روی مــــزارم

بکن یادی از این خوابیده در خاک

نــداری تـو خــبر از حال زارم

زدست دوست و دشمن دل چه خونه

خــدا خـستـه شــدم از ایـن زمــونه

دلـم تنــگه از ایـن دنیای نامـرد

شــدم خســته دلم می گیره بونه


     حسن آواره 94/2/21

/ 1 نظر / 26 بازدید
بنیامین

سلام دوست من چقدر دلت گرفته اس