درد صبوری

بـــیـا جـانــا دل پــر درد مــن بــیـن

سـرشک سرخ و رنگ زرد من بین

غــم مـــهـجـوری و درد صــبـوری

بـــیـا بر جــان غــم فــرسای من بین

چـنان پـر شد فضای سینه از دوست

کــه فکـر خویش گم شد در ضمیرم

/ 1 نظر / 21 بازدید
helen

از ته دل، *عيدت مبارک* موفق باشي و سربلند [گل][گل][گل]