شکست و پیروزی

شکست و پیروزی جزیی از زندگیست....

از شکست خوردن نباید ترسید

چون شکست پلی است برای رسیدن به پیروزی

شکست خوردن ایرادی ندارد

اگر با یک شکست ....شکستیم ، باید بترسیم

چون شکستن یعنی فرو ریختن

یعنی نابود شدن.............

زندگی چون میدان جنگی می ماند که بسیار بیرحم است

پس مواظب باش که در جنگ با زندگی نشکنی !!!


 

              آواره

/ 0 نظر / 71 بازدید