نفرین شدگان

جوری زندگی کنیم

و طوری رفتارکنیم که برای مردم چندش آور نباشیم

کارها و حرکات ما زیر ذربین نگاه دیگران است

شخصیتمان را طوری مدیریت کنیم

که اگر روزی مردم خواستند یادی ازما کنند

هم خودشان و هم شنوندگان و مخاطبین شان 

هرچند که ما را ندیده باشن

حس خوبی ازما پیدا کنند ......

دردنیا ، آدمهایی هستند

که راه رفتنشان ، خندیدنشان ، نگاهشان

گفتارشان و ..... در دیگران

نفرت و بیزاری بوجود می آورند

جوری رفتار کنیم که

اگر در بین دیگران قرار گرفتیم

حس تنفر و بیزاری در آنها زنده نشود

وحالشان از ما به هم نخورد

و ما از گروه نفرین شده گان نباشیم

 

                       حسن آواره 92/6/5

 

/ 0 نظر / 3 بازدید