مژده

رسید مژده که ایام غم نخواهـد ماند

چنان نماند و چـنین نیزنخواهد ماند

من ارچه از نظر یـارخاکـسار شدم

رقـیب نیزچنین محترم نخواهد ماند

.............ایام زنـــــدگی به کام باد

 

                            94/2/31

/ 0 نظر / 22 بازدید