طول عمر تعدادي از حكومتهاي ايراني قسمت اول

سلسله صفويه با تعداد 9 پادشاه 221 سال حكومت كرد


كه از سال 880 هجري شمسي تا سال 1101 بطول انجاميد

اولين پادشاه اين سلسله شاه اسماعيل اول

و آخرين پادشاه شاه سلطان حسين بود

كه بدست محمود افغان شكست خورد


افغانها (هوتكيان ) با 2 پادشاه حدوداً 14 سال در ايران حكومت كردند


محمود و اشرف افغان تنها پادشاهان سلسله هوتكيان بودند

كه عاقبت اشرف در جنگ با نادر شاه افشار شكست خورد

و كشته شد و سرش را از تنش جدا كردند


سلسله افشار با 4 پادشاه بمدت 14 سال در ايران حكومت كردند


كه از سال 1115 تا سال 1129 هجري شمسي بطول انجاميد

اولين پادشاه نادر شاه و آخرين آنها شاهرخ شاه بود

شاهرخ فرزند رضا قلي ميرزا و نوه نادر بود

97/2/18


/ 0 نظر / 78 بازدید