گرد باد

خوش به حال آنکه چون برق از گریبان عدم                    

سر برون آورد بر وضع جهان خندید و رفت

هرکس آمد در غم آباد جهان چون گرد باد                       

چند روزی خاک خورد آخر به خود پیچید و رفت

/ 0 نظر / 3 بازدید