صدای سخن عشق

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند

آنــکه اینـکار نـدانسـت در انــکار بماند

از صـدای ســخن عـشق ندیدم خوشـتر

یادگــاری کـه در ایـن گــنبد دوار بماند

 

                  حافظ 94/6/11

/ 0 نظر / 30 بازدید