دوره گرد

یاد دارم در غــــروبی سرد سرد              می گذشت از کوچه ما دوره گرد

داد می زد:کهنه قالی می خرم             دست دوم جنس عالی می خرم

کاسه و ظرف سفالی می خرم             گــر نــداری کــــوزه خالی می خرم

اشک در چشمان بابا حلقه بست          عاقبت آهی کشید بغضش شکست

اول ماه است و نان در خانه نیست       ای خدا شکرت ولی این زندگیست؟

بوی نان تازه هــوشش برده بود              اتــــفاقـا مــــادرم هـــم روزه بـــــود

خواهرم بی روسری بیرون دوید              گفت: آقا سفره خالی می خرید؟


97/1/20


/ 0 نظر / 154 بازدید