كاش

 كاش (كلبه تنهايي)

 

        كاش در كـــــــلبه تـــنهايــي من      عــكس زيـــباي تـو در قابم بود

         كاش در در ايـن قـفس خالي دل                      بـــلبل عــشــق تـو در دامم بود

          كاش در يــك صبــح زيباي بهار                      گـل خـوشــبوي تو در باغم بود

          كاش وقــت سحر و خـلوت شب                       نـفــس داغ تــو در خوابم بود

كاش در شبهاي طوفاني و سرد                      روي مــاه تــو سـر راهـــم بود

كاش در مــستي و نوشيدن مـي                      لـب زيـباي تو چــون جـامم بود

كاش در لــحظه جــان دادن مـن                      بوســه ام بـر لــب د لــدارم بود

كاش بر ايـن سـينه سـوزان من                      دست تـو مــرهم و درمانــم بود

كاش چــشمان خمارت چون تير                      تا ابـــــد بر دل خـــونـــبارم بود

كاش مي شـد هـمچو ايام قـــديم                       لــذت عـــشق تـو در جــانـم بود

كاش مي شد لحظه هاي عاشقي                      تـا به وقــت مـرگ در يــادم بود

كاش در تك واژه هاي شـعر من                       يــاد و نام تــو سـر آغــازم بود

كاش آنـدم كـه زمـن گـشتي جدا                       دل سنگت نگران دل بيمارم بود

كاش اشــك تو به هــنگام وداع                       آتــشي بــر دل ســــــوزانــم بود

كاش بــودي در كــنارم تـا ابــد                        تا كه عشــقت پـر پـــروازم بود

        كاش اي كاش تو مـي دانـــستي      كه فقط عــشق تــو دنـــيايم بود

 

                                                 آواره    /97/ 0 نظر / 15 بازدید